Diller

Genel Bilgi

Tarihçe

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı 2001 yılında kurulmuştur. İlk kurulduğu dönemde bünyesinde 2 öğretim üyesi bulunurken, bu gün  7 öğretim üyesi, 2 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 10 akademik personel bulunmaktadır. Eğitim ve öğretim 4 yıl süreli olup dersler teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Lisans programı; alan bilgisi, genel kültür ve pedagojik formasyona ilişkin derslerden oluşmaktadır. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalında modern eğitimin tüm imkanları kullanarak, öğrencilerimize ulusal ve uluslararası alanda diğer üniversitelerle rekabet edecek seviyede eğitim verilmeye çalışılmaktadır. Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora programları bulunmaktadır. Anabilim Dalı mezunları gerek kamu sektöründe gerekse de özel sektörde istihdam edilmektedir. 

 Amaç:                                                                     

Sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programının amacı, İnsana, topluma, doğaya duyarlı, kendisinin ve mesleğinin toplumsal gelişmedeki yerini ve önemini kavramış, mesleğinde yeterlik ve etik sorumluluk kazanmış; sürekli gelişmeyi bir yaşam biçimi olarak algılayan; bilimsel düşünme biçimini benimsemiş; kamu yararlarını gözeten, bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanabilen, Türkçeyi etkin bir şekilde kullanabilen, insan haklarına saygılı, sorumluluk sahibi bilgili, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen duyarlı bireyler yetiştirmektir.    

Misyon:

  • Sosyal Bilgiler eğitimi ve öğretimi amacıyla gerekli alt yapıyı sağlamak, alanla ilgili tüm yenilikleri yakından izlemek,
  • Yurt içi ve yurt dışı yayınları takip etmek, teknolojiden yararlanmak,
  • Sosyal Bilgiler çatısı altındaki disiplinler hakkında araştırmalar yapmak,
  • Bu disiplinlerin kazanımlarını sosyal bilgiler dersi içerisinde nasıl daha etkili verilebileceğini araştırmak,
  • Sosyal Bilgiler öğretimiyle ilgili yöntem ve teknikleri çok iyi bilen, sorgulayıcı, araştırmacı ve iletişim yeteneği güçlü ve bu yeteneklerini yetiştireceği öğrencilere de aktarabilecek sorumlu öğretmen adayları yetiştirmek,
  • Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve Atatürk İlkelerine bağlı Sosyal Bilgiler öğretmeni yetiştirmek
Türkçe